ชมรมศิษย์เก่าแพทย์ มศวคือศูนย์กลางการรวมตัวของนิสิตที่จบการศึกษาจาก  คณะแพทยศาสตร์ มศว มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นจุดศูนย์กลางในการระดมกำลังกายและกำลังความคิด เพื่อสร้างสรรค์สถาบันอันมีเกียรติของเราให้เป็นที่เชิดชูของบุคคลทั่วไป